InRow

Cooling Systems

InRow

InRow
InRow
InRow

سیستم سرمایش InRow یکی از متداول ترین تجهیزات مورد استفاده به منظور تنظیم دمای یک مرکز‌داده می‌باشد. این سیستم سرمایش، جهت استفاده در راهکار راهروی سرد/گرم و اتاقک سرد/گرم مناسب بوده وبرودت مورد نیاز رک را به صورت یک نواخت در کل ارتفاع آن تأمین می‌کند.

 

شرکت مرکزداده ارم به منظور رفع نیاز سرمایشی مراکز داده با ظرفیت متوسط و بالا، اقدام به طراحی و ساخت سیستم سرمایش InRow با عرض 300 میلی‌متر و 600 میلی‌متر و در دو فناوری انبساط مستقیم (Direct Expansion) و فناوری آب سرد (Chilled Water) نموده است.

 

InRow DX - عرض 300 میلی‌متر InRow DX - عرض 300 میلی‌متر
InRow DX - عرض 300 میلی‌متر

واحد داخلی سیستم سرمایش InRow با عرض 300 میلی‌متر و تکنولوژی انبساط مستقیم EIA157/2

 

Recommended Condensers

کندانســـور مـــدل EOA150  با ظرفیت برودتی واقعی 15.2 کیلووات و الگوی پرتاب باد افقی (عقب به جلو)
کنــدانســـور مــــدل EOB170   بـا ظرفیت برودتی واقعی 17.6 کیلووات و الگوی پرتاب باد عمودی (پایین به بالا)
 

InRow CW - عرض 300 میلی‌متر InRow CW - عرض 300 میلی‌متر
InRow CW - عرض 300 میلی‌متر

واحد داخلی سیستم سرمایش InRow با عرض 300 میلیمتر و تکنولوژی آب سرد با ظرفیت ثابت  EID217/2

 

Recommended Condensers

کندانسور مدل EIF417/2 با ظرفیت برودتی واقعی 41.2 کیلووات و الگوی پرتاب باد عمودی (پایین به بالا)

 

InRow CW - با عرض 300 میلیمتر InRow CW - با عرض 300 میلیمتر
InRow CW - با عرض 300 میلیمتر

واحد داخلی سیستم سرمایش InRow با عرض 300 میلیمتر و تکنولوژی آب سرد با ظرفیت متغیر EIE287/2

InRow DX - عرض 600 میلی‌متر InRow DX - عرض 600 میلی‌متر
InRow DX - عرض 600 میلی‌متر

واحد داخلی سیستم سرمایش InRow با عرض 600 میلیمتر و تکنولوژی انبساط مستقیم EIF417/2

 

Recommended Condensers

کندانسور مدلEIF417/2با ظرفیت برودتی واقعی 41.2 کیلووات و الگوی پرتاب باد عمودی (پایین به بالا)

InRow CW - عرض 600 میلی‌متر InRow CW - عرض 600 میلی‌متر
InRow CW - عرض 600 میلی‌متر

واحد داخلی سیستم سرمایش InRow با عرض 600 میلیمتر و تکنولوژی آب سرد با ظرفیت ثابت  EIH527/2

 

 

InRow CW - عرض 600 میلی‌متر InRow CW - عرض 600 میلی‌متر
InRow CW - عرض 600 میلی‌متر

واحد داخلی سیستم سرمایش InRow با عرض 600 میلیمتر و تکنولوژی آب سرد با ظرفیت متغیر EII547/2

محصولات خاص 
محصولات خاص
محصولات خاص

Side Cooling

Single Side & Dual Side

شرکت زیرساخت مرکزداده ارم با توجه به نیاز مشتریان در مراکز داده فاقد راهروهای سرد/گرم یا دارای راهروهای سرد/گرم یک طرفه، اقدام به طراحی و ساخت تمامی سیستم‌های سرمایشی InRow در طرح سرمایش از طرفین و در دو نوع Single Side Cooling و Dual Side Cooling نموده است.
 

افزودن ماژول جدید
0%