Condenser Unit

Condenser Unit

Condenser Unit

Condenser Unit

Condenser Unit
Condenser Unit

به منظور تأمین برودت مورد نیاز برای واحدهای داخلی سیستم‌های سرمایش، شرکت زیرساخت مرکزداده ارم طیف وسیعی از واحدهای کندانسور با ظرفیت های مختلف تولید نموده است.
 

 

Special Features

- مجهز به فن دور متغیر با Inverter به منظور کارکرد بهینه در فصول مختلف سال
- دارای سیستم کنترل و حفاظت فشار به صورت دیجیتال
- مجهز به سیستم افزونه حفاظت فشار (سوئیچ فشار) 
- دارای سیستم پایش و کنترل و حفـاظت به صورت دوگانه
- قابلیت اضافه کردن گستره وسیعی از سنسورهای آنـالوگ و دیجیتال

واحد کندانسور روبرو زن با ظرفیت 5 تن تبرید
واحد کندانسور روبرو زن با ظرفیت 5 تن تبرید
واحد کندانسور روبرو زن با ظرفیت 5 تن تبرید

واحد خارجی سیستم سرمایش 5 تن با الگوی پرتاب باد افقی (عقب به جلو) EOA150

 

Recommended For

واحد داخلی سیستم سرمایش InRow مــدل EIA157/2  بـــا فنـاوری انبسـاط مستقیم
واحـد داخلی سیستــم سرمـــایش Forwardflow مــدل EIJ017  بــا فنـاوری انبساط مستقیم
واحد داخلی سیستــم سرمــایـش Downflow مدل EIN017 با فناوری انبساط مستقیم
 

واحد کندانسور بالازن با ظرفیت 5 تن تبرید
واحد کندانسور بالازن با ظرفیت 5 تن تبرید
واحد کندانسور بالازن با ظرفیت 5 تن تبرید

واحد خارجی سیستم سرمایش 5 تن با الگوی پرتاب باد عمودی (پایین به بالا)  EOB180

 

Recommended For

واحد داخلی سیستم سرمایش InRow مـدل EIA157/2 بـا فنـاوری انبـسـاط مستقیم
واحد داخلی سیستـم سـرمـایـش 
ForwardFlow مـدلEIJ017 بــا فنـاوری انبساط مستقیم
واحد داخلی سیستـم سرمــایش Downflow مدل EIN017 با فنــاوری انبساط مستقیم

 

واحد کندانسور بالازن با ظرفیت 10 تن تبرید
واحد کندانسور بالازن با ظرفیت 10 تن تبرید
واحد کندانسور بالازن با ظرفیت 10 تن تبرید

واحد خارجی سیستم سرمایش 10تن با الگوی پرتاب باد عمودی (پایین به بالا) EOB410

 

Recommended For

واحد داخلی سیستم سرمایش  InRowمدلEIA417/2  با فناوری انبساط مستقیم
واحد داخلی سیستم سرمایش  Forwardflow مدل EIJ035 با فناوری انبساط مستقیم
واحد داخلی سیستم سرمایش DownflowمدلEIN035 با فناوری انبساط مستقیم
 

واحد کندانسور بالازن با ظرفیت 20 تن تبرید
واحد کندانسور بالازن با ظرفیت 20 تن تبرید
واحد کندانسور بالازن با ظرفیت 20 تن تبرید

واحد خارجی سیستم سرمایش 20 تن با الگوی پرتاب باد عمودی (پایین به بالا)  EOD700

 

Recommended For

واحد داخلی سیستم سرمایش Forwardflow مدل EIJ069 با فناوری انبساط مستقیم
واحد داخلی سیستم سرمایش Downflow مدل EIN069 با فناوری انبساط مستقیم

 

واحد کندانسور بالازن با ظرفیت 30 تن تبرید
واحد کندانسور بالازن با ظرفیت 30 تن تبرید
واحد کندانسور بالازن با ظرفیت 30 تن تبرید

واحد خارجی سیستم سرمایش 30 تن با الگوی پرتاب باد عمودی (پایین به بالا) EOD960

 

Recommended For

واحد داخلی سیستم سرمایش Downflow مدل EIN096 با فناوری انبساط مستقیم
 

 

محصولات خاص
واحد کندانسورهای یک پارچه 
محصولات خاص واحد کندانسورهای یک پارچه
محصولات خاص واحد کندانسورهای یک پارچه

محصولات خاص


Integrated Condenser Unit

شرکت زیرساخت مرکزداده ارم با توجه به نیاز مشتریان و محدودیت‌های فضای در دسترس در محیط های خارجی مراکز داده، اقدام به طراحی و ساخت کندانسورهای یکپارچه و تجمیعی سیستم برودتی انبساط مستقیم مناسب با نیاز مشتری در توان‌های مختلف  نموده است.

 

افزودن ماژول جدید
0%